Edit Tab

Available

Shyvana OriginalSkin
Original Shyvana Skingallerybutton
RP icon 790 / 01-Nov-2011
Shyvana IronscaleSkin
Ironscale Shyvana Skingallerybutton
RP icon 750 / 01-Nov-2011
Shyvana BoneclawSkin
Boneclaw Shyvana Skingallerybutton
RP icon 520 / 01-Nov-2011
Shyvana DarkflameSkin
Darkflame Shyvana Skingallerybutton
RP icon 975 / 27-May-2012
Shyvana IceDrakeSkin
Ice Drake Shyvana Skingallerybutton
RP icon 975 / 29-Apr-2013
Shyvana SuperGalaxySkin
Super Galaxy Shyvana Skingallerybutton
RP icon 1350 / 25-May-2016

Legacy Vault

Shyvana ChampionshipSkin
Championship Shyvana Skingallerybutton
RP icon 975 / 13-Oct-2014
Championship Shyvana Chromas
Information

Screenshots

References