League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Tekstowe/opis

local T = {}

local gsub2 = require('Module:Funkcje').gsub

-- Po przecinku
function T.decimals(frame)
  local text = frame.args and frame.args[1] or frame or ''
  text = gsub2(text, '([0-9]+)%.([0-9]+)', '%1,%2', nil, '%b<>')
  text = gsub2(text, '([0-9]+),([0-9]+)', '%1<small>,%2</small>', nil, '%b<>')
  text = gsub2(text, '([0-9]+)\\%.([0-9]+)', '%1.%2', nil, '%b<>') -- \ przed kropką
  return text
end

-- Poziomy
function T.progression(frame)
  local text = frame.args and frame.args[1] or frame or ''
  local parts = {}
  for _,v in ipairs(mw.text.split(text, '%s*/%s*')) do
    parts[#parts+1] = mw.text.trim(v)
  end
  return table.concat(parts, ' / ')
end

-- Kolorowanie nawiasów
local colors = {
  {'[×x] poziom', 'color-lv'},
  {'na poziom', 'color-lv'},
  {'co poziom', 'color-lv'},
  {'mocy umiejętności', 'color-ap'},
  {'AP', 'color-ap'},
  {'obrażeń magicznych', 'color-md'},
  {'dodatkowych obrażeń magicznych', 'color-md'},
  {'MD', 'color-md'},
  {'obrażeń ataku', 'color-ad'},
  {'obrażeń od ataku', 'color-ad'},
  {'dodatkowych obrażeń od ataku', 'color-ad'},
  {'AD', 'color-ad'},
  {'nieuchronnych obrażeń', 'color-td'},
  {'TD', 'color-td'},
  {'obrażeń fizycznych', 'color-pd'},
  {'PD', 'color-pd'},
  {'pancerza', 'color-ar'},
  {'odporności na magię', 'color-mr'},
  {'premii do zdrowia', 'color-hp'},
  {'aktualnego zdrowia', 'color-hp'},
  {'brakującego zdrowia', 'color-hp'},
  {'maksymalnego zdrowia', 'color-hp'},
  {'premii do many', 'color-mp'},
  {'aktualnej many', 'color-mp'},
  {'brakującej many', 'color-mp'},
  {'maksymalnej many', 'color-mp'},
  {'Wysysającym Uderzeniem', 'color-ss'},
  {'złota', 'color-gold'},
  {'zł', 'color-gold'},
}
local function color_check(text)
  for i,v in ipairs(colors) do
    if mw.ustring.find(text, v[1]) then return v[2] end
  end
  return nil
end
local function color(text, top)
  text = text or ''
  top = top and true or false
  local i, segments = 1, {}
  while true do
    local s,e = mw.ustring.find(text, '%b()', i)
    if s == nil then break end
    if s > i then segments[#segments+1] = {t=mw.ustring.sub(text, i, s-1)} end
    
    segments[#segments+1] = {p=mw.ustring.sub(text, s+1, e-1)}
    i = e+1
  end
  segments[#segments+1] = {t=mw.ustring.sub(text, i, #text)}
  
  local text, first = '', nil
  
  for i,v in ipairs(segments) do
    if v.t then
      if top then first = first or color_check(v.t) end
      text = text .. v.t
    else
      local t, c = color(v.p, true)
      if c then
        text = text .. mw.ustring.format('<span class="%s">(%s)</span>', c, t)
      else
        text = text .. '(' .. t ..')'
      end
    end
  end
  if top then return text, first end
  return text
end
function T.color(frame)
  local text = frame.args and frame.args[1] or frame or ''
  return color(text)
end
function T.colorTop(frame)
  local text = frame.args and frame.args[1] or frame or ''
  local t, c = color(text, true)
  if c then return mw.ustring.format('<span class="%s">%s</span>', c, t) end
  return t
end

function T.commaSplit(text)
  local list, i = {}, 1
  while true do
    local s,e = mw.ustring.find(text, ',[^0-9]', i)
    if s == nil then break end
    
    table.insert(list, mw.text.trim(mw.ustring.sub(text, i, s-1)))
    i = e
  end
  table.insert(list, mw.text.trim(mw.ustring.sub(text,i)))
  return list
end

return T
-- [[Kategoria:Moduły]]