League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Kategorie/opis

local Categories = {}

local getArgs = require('Dev:Arguments').getArgs

local lists = {}

-- Klasa
lists['class'] = {
  ['inicjator'] = {
    category = {'Inicjatorzy', 'Obrońcy'},
    link = 'Kategoria:Inicjatorzy',
  },
  ['strażnik'] = {
    category = {'Strażnicy', 'Obrońcy'},
    link = 'Kategoria:Strażnicy',
  },

  ['moloch'] = {
    category = {'Molochy', 'Wojownicy'},
    link = 'Kategoria:Molochy',
  },
  ['szturmowiec'] = {
    category = {'Szturmowcy', 'Wojownicy'},
    link = 'Kategoria:Szturmowcy',
  },

  ['zabójca'] = {
    category = {'Zabójcy', 'Pogromcy'},
    link = 'Kategoria:Zabójcy',
  },
  ['zwadźca'] = {
    category = {'Zwadźcy', 'Pogromcy'},
    link = 'Kategoria:Zwadźcy',
  },

  ['mag eksplozywny'] = {
    category = {'Magowie eksplozywni', 'Magowie'},
    link = 'Kategoria:Magowie eksplozywni',
  },
  ['mag bitewny'] = {
    category = {'Magowie bitewni', 'Magowie'},
    link = 'Kategoria:Magowie bitewni',
  },
  ['mag dalekosiężny'] = {
    category = {'Magowie dalekosiężni', 'Magowie'},
    link = 'Kategoria:Magowie dalekosiężni',
  },

  ['zaklinacz'] = {
    category = {'Zaklinacze', 'Kreatorzy'},
    link = 'Kategoria:Zaklinacze',
  },
  ['łapacz'] = {
    category = {'Łapacze', 'Kreatorzy'},
    link = 'Kategoria:Łapacze',
  },

  ['strzelec'] = {
    category = 'Strzelcy',
    link = 'Kategoria:Strzelcy',
  },

  ['specjalista'] = {
    category = 'Specjaliści',
    link = 'Kategoria:Specjaliści',
  },
}
-- Rodzaj ataku
lists['range'] = {
  ['wręcz'] = {
    category = 'Bohaterowie walczący wręcz',
    link = 'Kategoria:Bohaterowie walczący wręcz',
  },

  ['dystansowy'] = {
    category = 'Bohaterowie walczący z dystansu',
    link = 'Kategoria:Bohaterowie walczący z dystansu',
  },
}
lists['range']['dystans'] = lists['range']['dystansowy'] -- alias
-- Płeć
lists['gender'] = {
  ['mężczyzna'] = {
    category = 'Mężczyźni',
    link = 'Kategoria:Mężczyźni',
  },

  ['kobieta'] = {
    category = 'Kobiety',
    link = 'Kategoria:Kobiety',
  },
}
-- Atrybuty
lists['attributes'] = {
  ['ślizg'] = {
    link = 'Ślizg',
  },
}
-- Obrażenia
lists['damage'] = {
  ['fizyczne'] = {
    link = 'Obrażenia fizyczne',
  },
  ['magiczne'] = {
    link = 'Obrażenia magiczne',
  },
  ['mieszane'] = {},
}
--- Zasób
lists['resource'] = {
  ['mana'] = {
    category = 'Bohaterowie używający many',
    link = 'Mana',
  },
  ['energia'] = {
    category = 'Bohaterowie używający energii',
    link = 'Energia',
  },
  ['furia'] = {
    link = 'Furia (zasób)',
  },
  ['nagrzanie'] = {
    link = 'Nagrzanie',
  },
  ['zaciekłość'] = {
    link = 'Zaciekłość',
  },
  ['gniew'] = {
    link = 'Gniew',
  },
  ['zdrowie'] = {
    link = 'Zdrowie',
  },
  ['odwaga'] = {
    link = 'Odwaga',
  },
  ['płynność'] = {
    link = 'Płynność',
  },
  ['brak'] = {
    category = 'Bohaterowie nieposiadający zasobu',
    link = 'Czas odnowienia',
  },
}
-- PZ
lists['ip'] = function(args)
  local v = tonumber(args['ip'])
  if v and v > 0 then
    return mw.ustring.format('Bohaterowie za %d NE', v)
  end
end
-- RP
lists['rp'] = function(args)
  local v = tonumber(args['rp'])
  if v and v > 0 then
    return mw.ustring.format('Bohaterowie za %d RP', v)
  end
end
-- Data wydania
lists['date'] = function(args)
  local ts = tonumber(args['date'])
  if ts then
    if os.time() >= ts then
      return os.date('Bohaterowie wydani w roku %Y', ts)
    else
      return 'Nadchodzący bohaterowie'
    end
  end
  if args['upcoming'] then
    return 'Nadchodzący bohaterowie'
  end
end-- Utility
local function split(text)
  if text == nil then return {} end
  text = mw.ustring.gsub(text, '%s*,[%s,]*', ',')
  text = mw.ustring.gsub(text, '^,', '')
  text = mw.ustring.gsub(text, ',$', '')
  
  local list = mw.text.split(mw.text.trim(text), ',')
  if #list and list[1] == '' then return {} end
  return list
end
function insert(tab, ...)
  for i=1, #arg do
    if arg[i] then
      if type(arg[i]) == 'table' then
        insert(tab, unpack(arg[i]))
      else
        table.insert(tab, arg[i])
      end
    end
  end
  return tab
end
function union(...)
  local res, check = {}, {}
  for i=1, #arg do
    if arg[i] then
      for _, v in ipairs(arg[i]) do
        if check[v] == nil then
          check[v] = true
          table.insert(res, v)
        end
      end
    end
  end
  return res
end
function intersect(a, ...)
  if a == nil then return nil end
  if #arg == 0 then return a end
  
  local res = {}
  for _, v1 in ipairs(a) do
    local f = 0
    for i=1, #arg do
      if arg[i] then
        for _, v2 in ipairs(arg[i]) do
          if v1 == v2 then
            f = f + 1
            break
          end
        end
        if f ~= i then break end
      else
        f = f + 1
      end
    end
    if f == #arg then table.insert(res, v1) end
  end
  return res
end
function diff(a, ...)
  if a == nil then return nil end
  if #arg == 0 then return a end
  
  local res = {}
  for _, v1 in ipairs(a) do
    local f = true
    for i=1, #arg do
      if arg[i] then
        for _, v2 in ipairs(arg[i]) do
          if v1 == v2 then
            f = false
            break
          end
        end
        if f == false then break end
      end
    end
    if f then table.insert(res, v1) end
  end
  return res
end
function reverse(tab)
 for i=1, math.floor(#tab / 2) do
  tab[i], tab[#tab - i + 1] = tab[#tab - i + 1], tab[i]
 end
end
function keys(t)
  local res = {}
  for k, _ in pairs(t) do table.insert(res, k) end
  return res
end

-- Invokes
function Categories.categorize(frame)
  local args = getArgs(frame, {trim = true, frameOnly = true})
  
  local order = split(mw.ustring.lower(args['order'] or ''))
  local keys = keys(lists)
  order = union(order, keys)
  
  local cats = {}
  for _, list in ipairs(order) do
    if type(lists[list]) == 'function' then
      local res = lists[list](args)
      if res then
        if type(res) ~= 'table' then res = {res} end
        insert(cats, res)
      end
    else
      local l = split(mw.ustring.lower(args[list] or ''))
      for _, v in ipairs(l) do
        local tag = lists[list][v]
        if tag and tag.category then
          if type(tag.category) == 'table' then
            insert(cats, tag.category)
          else
            table.insert(cats, tag.category)
          end
        end
      end
    end
  end
  mw.log(table.concat(cats, '\n'))
  for i, v in ipairs(cats) do
    cats[i] = mw.ustring.format('['..'[%s:%s]]', mw.site.namespaces[14].name, v)
  end
  reverse(cats)
  cats = union(cats)
  reverse(cats)
  return table.concat(cats, '\n')
end
function Categories.links(frame)
  local args = getArgs(frame, {trim = true, frameOnly = true})
  
  local list = lists[mw.ustring.lower(args[1])]
  local ipt = split(args[2])
  local filter = args['filter'] and true or false
  local cats = args['cats'] and true or false
  
  local res = {}
  for _, v in ipairs(ipt) do
    local a = mw.ustring.lower(v)
    if list[a] then
      local link = list[a][cats and 'category' or 'link']
      if link then
        if cats then
          if type(link) == 'table' then
            v = mw.ustring.format('['..'[:%s|%s]]', mw.site.namespaces[14].name .. ':' .. link[1], v)
            if #link > 1 then
              local r = {}
              for i=2, #link do
                table.insert(r, mw.ustring.format('['..'[:%s|%s]]', mw.site.namespaces[14].name .. ':' .. link[i], i))
              end
              v = v .. ' (' .. table.concat(r, ', ') .. ')'
            end
          else
            v = mw.ustring.format('['..'[:%s|%s]]', mw.site.namespaces[14].name .. ':' .. link, v)
          end
        else
          v = mw.ustring.format('['..'[:%s|%s]]', link, v)
        end
      end
      table.insert(res, v)
    elseif not filter then
      table.insert(res, v)
    end
  end
  
  if args['pretty'] then
    return mw.text.listToText(res, ', ', ' ' .. args['pretty'] .. ' ')
  end
  return table.concat(res, ', ')
end
function Categories.list(frame)
  local args = getArgs(frame, {trim = true, frameOnly = true})
  
  local list = lists[mw.ustring.lower(args[1])]
  local keys = keys(list)
  
  local first = intersect(split(args['first']), keys)
  local last = intersect(diff(split(args['last']), first), keys)
  keys = diff(keys, last)
  table.sort(keys)
  
  local res = union(first, keys, last)
  
  if args['format'] then
    for i, v in ipairs(res) do
      res[i] = mw.ustring.format(args['format'], v)
    end
  end
  if args['pretty'] then
    return mw.text.listToText(res, ', ', ' ' .. args['pretty'] .. ' ')
  end
  return table.concat(res, ', ')
end

return Categories