Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Funkcje/opis

local lib = {}

-- Zwraca zrzut wszystkich podanych parametrów
-- {{#invoke:Funkcje|dump}}
function lib.dump(frame)
  local getArgs = require('Dev:Arguments').getArgs
  local args = getArgs(frame)
  local keys = lib.getSortedKeys(args)
  local list = ''
  for i,k in ipairs(keys) do
    list = list .. '\n<u>' .. mw.text.nowiki(k) .. '</u> = ' .. tostring(mw.text.nowiki(args[tonumber(k) or k]) or 'nil')
  end
  return '<pre>' .. list .. '</pre>'
end

-- Zwraca i czyści bufor mw.log()
-- {{#invoke:Funkcje|log}}
function lib.log(frame)
  local buffer = mw.getLogBuffer()
  mw.clearLogBuffer()
  if frame.args[1] then return buffer end
  return '<pre>' .. mw.text.nowiki(buffer) .. '</pre>'
end

-- Meta
function lib.mergeFrames(frame, parent)
  local args = {}
  if frame then
    for k,v in pairs(frame.args) do
      args[k] = v
    end
  end
  if parent then
    for k,v in pairs(parent.args) do
      args[k] = v
    end
  end
  return args
end
function lib.arguments(origArgs)
  local args = {}
  for k, v in pairs(origArgs) do
    if type(v) == 'string' then v = mw.text.trim(v) end
    if v ~= '' then args[k] = v end
  end
  return args
end
function lib.table2array(tab, addkey)
  addkey = not not addkey
  local keys, res = {}, {}
  for k,v in pairs(tab) do keys[#keys+1] = k end
  table.sort(keys, function(a,b)
    if type(a) == type(b) then
      return a < b
    else
      return type(a) < type(b)
    end
  end)
  for i,k in ipairs(keys) do
    res[#res+1] = tab[k]
    if addkey and type(res[#res]) == 'table' then res[#res]._k = k end
  end
  return res
end
function lib.getSortedKeys(tab)
  local keys = {}
  for k,_ in pairs(tab) do keys[#keys+1] = k end
  table.sort(keys, function(a,b)
    if type(a) == type(b) then
      return a < b
    else
      return type(a) < type(b)
    end
  end)
  return keys
end
function lib.groupedArguments(args, numeric)
  if numeric == nil then numeric = true end
  numeric = not not numeric
  
  local base = {}
  local groups = {}
  
  for k, v in pairs(args) do
    v = mw.text.trim(v) or ''
    if v ~= '' then
      if type(k) == 'string' then
        k = mw.text.trim(k) or ''
        if k ~= '' then
          local split = mw.text.split(k, ':')
          if #split == 1 then base[k] = v
          else
            local group = mw.text.trim(split[1]) or ''
            local key = mw.text.trim(table.concat(split, ':', 2)) or ''
            if key ~= '' and group ~= '' then
              if numeric then
                group = tonumber(group)
                if group ~= nil then
                  if groups[group] == nil then groups[group] = {} end
                  groups[group][key] = v
                else
                  base[k] = v
                end
              else
                if groups[group] == nil then groups[group] = {} end
                groups[group][key] = v
              end
            else
              base[k] = v
            end
          end
        end
      elseif v ~= '' then
        base[k] = v
      end
    end
  end
  return base, groups
end
function lib.ternary(cond, T, F) if cond then return T else return F end end
  
  
function lib.split(text, pattern, plain, capture)
	local ret = {}
	for m, n in lib.gsplit( text, pattern, plain ) do
		ret[#ret+1] = m
		if capture then ret[#ret+1] = n end
	end
	return ret
end
function lib.esplit(text, pattern, exceptin, plain, capture)
  if not exceptin then return lib.split(text, pattern, plain, capture) end
  local ret, a = {}
	for m, n in lib.gsplit( text, exceptin, plain ) do
  	for o, p in lib.gsplit( m, pattern, plain ) do
  	  if a then
  	    ret[a] = ret[a] .. o
  	    a = nil
  	  else
  		  ret[#ret+1] = o
  		end
  		if capture then ret[#ret+1] = p end
  	end
		if n then
	    ret[#ret] = ret[#ret] .. n
	    a = #ret
	  end
	end
	return ret
end
function lib.gsplit( text, pattern, plain )
	local s, l = 1, mw.ustring.len( text )
	return function ()
		if s then
			local e, n = mw.ustring.find( text, pattern, s, plain )
			local ret1, ret2
			if not e then
				ret1 = mw.ustring.sub( text, s )
				s = nil
			elseif n < e then
				-- Empty separator!
				ret1 = mw.ustring.sub( text, s, e )
				ret2 = ''
				if e < l then
					s = e + 1
				else
					s = nil
				end
			else
				ret1 = e > s and mw.ustring.sub( text, s, e - 1 ) or ''
				ret2 = mw.ustring.sub( text, e, n )
				s = n + 1
			end
			return ret1, ret2
		end
	end, nil, nil
end
function lib.gsub(text, pattern, replacement, n, exceptin)
  if not exceptin then return mw.ustring.gsub(text, pattern, replacement, n) end
  local res = lib.split(text, exceptin, false, true)
  local sum, no = 0
  for i=1,#res,2 do
    res[i], no = mw.ustring.gsub(res[i], pattern, replacement, n)
    sum = sum + no
    if n and n-sum < 1 then break end
  end
  
  return table.concat(res, ''), sum
end
  
return lib
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.