FANDOM


"She was everything to me. But they took her. And with her, they took my kindness and my mercy. That was their mistake, because now, all I’ve got left is a cold heart. They thrive on doubt. They feast on fear. These wretched abominations blight this world, and every last one of them will perish by my hand."
"Keep moving on."
"Keep moving on."
"And they say I have a grim sense of humor."
Lucian
"Byla pro mě vším. Ale oni si ji vzali. A s ní, vzali moji laskavost a milosrdenství. To byla jejich chyba, protože teď mi zbylo pouze chladné srdce. Prosperují na pochybnostech. Krmí se strachem. Tyhle prokleté ohavnosti zamořují svět a všechny do poslední zahynou mou rukou."
"Pokračujeme."
"Pokračujeme."
"A to říkají, že mám ponurý smysl pro humor."
Lucian
Lucian (2013)

Lucian (2013)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.